Android Tabanlı Akıllı Bisiklet Geliştirildi!

Olduk�a yak?n bir zaman diliminde her taraf?nda yeni yeni teknolojiler bar?nd?ran bir bisikletiyle binme ihtimalimiz bu yaz?m?zdan sonra y�kseliyor. Le Super Bike ad?na sahip olan yeni model bisikletler t?pk? yeni ara�larda oldu?u gibi etkili teknolojiler ile donat?lm?? durumda. Bisiklet direksiyonunu hemen yan?nda t�m sistemin kontrollerini sa?layan bir Android yaz?l?m tabanl? cihaz bulunuyor.

Bisiklette neredeyse en �ok dikkatleri �zerine �eken yan taraflar?nda yer alan lazer ???klar. Gece vakitlerinde ger�ekle?tirilen s�r�?lerinde bisikletin Android kontrol �nitesinden ???klar? yakt???n?zda otomatik olarak lazerler devreye giriyor. Lazer ???klar? ise bisikletin Cialis buy online her iki taraf?nda, Bisikletten iki pedal kadar uza??n? rahat bir a�?da ayd?nlatabiliyor. Lazer kullan?m?n?n amac? ise �o?unlukla bireylerin kaza yapmas?n? ve d??ar?dan gelecek olan fiziksel etkilerde g�venli bisiklet s�rme ortam?n?n sa?lanmas?.

le-superbike-23-720x720[1]

Le Super Bika LeEco firma �in as?ll?. Firma ger�ekle?tirmi? oldu?u �al??malar?nda daha �ncesi Snapdragon 820 Le Max Pro ad?na sahip olan ak?l? telefonun uda �retici firmalar?ndan bir tanesi. Bisiklete ba?l? olan ise firman?n �retti?i telefon de?il. Farkl? bir yap?da geli?imi yap?lan donan?m �r�n� �zerinde Android i?letim sistemini, 1.3GHz CPU ve 4GB RAM�e sahip bir bile?en bulunduruyor.

Telefon ise kullan?n ula?m?? oldu?u h?z?, Navigasyon ayn? zamanda sensor gibi bilgileri kullanarak sporsal bilgileri de sunmay? ihmal etmiyor. Bunlar?n d???nda bir de m�zik �alabiliyor. Telefonu ve bisikleti kitlemek i�in parmak izi okuma g�venli?ine yer verilmi?. Geli?tirilen b�t�n sistem, G�c� rahat bir ?ekilde dolabilen bataryalar ile sa?lan?yor. Bunlar?n i�erisinde en etkili �zelliklerden bir tanesi pedal �evrilirken g�� depolayabilmeniz oluyor. Bisiklet direksiyonun kenarlar?nda ise m�zi?in sesini rahat bir ?ekilde ayarlayabilece?iniz ya da sinyal verebilece?iniz butonlar yer almakta. Bunlar?n d???nda kamera �ekme �zelli?i de yer al?yor fakat bu �zelli?i g�venlik a�?s?ndan da dilerseniz kapatabiliyorsunuz.

Teknolojinin geli?mesi sonucunda art?k hayat?m?z monotonla?maya ba?l?yor. Bu nedenle evimizde a�dan z�ye t�m �r�nler otomatik hale gelirken insano?lunun sa?l???n? da aksi y�nde etkilenecektir. Konu hakk?nda d�?�ncelerinizi bizlere yorum ile bildirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir