AnTuTu 2016’nın En Güçlü ve Popüler Telefonların Özellikleri Açığa Kavuştu!

Ak?ll? Telefon ve Tabletlerin ba?ar?s?n? �l�mek i�in yap?lan benchmark testleri �o?unlukla AnTuTu yaz?l?m? �zerinde ger�ekle?iyor. AnTuTu geli?tiricileri yapm?? olduklar? ara?t?rma sonucunda 2016 y?l?n?n en pop�ler telefonlar?n? ve �zerinde bar?nd?rd?klar? g��l� �ip setleri a�?klad?.

Telefonlar �zerinde ger�ekle?tirilen performans testlerinde en b�y�k ele?tiriyi almas?na ra?men b�y�k bir kullan?m oran?n? sahip olan AnTuTu, 2016 y?l?n?n en pop�ler kategorisini a�?klad?. Genel olarak sat?? ortalamas?na bakt???m?z da Samsung �r�nlerinin h?zl? bir ?ekilde sat?ld???n? g�rebiliyoruz.

antutu_score_q1_2016_02[1]

Yukar?da yer alan g�rsele yak?ndan bakt???m?z da 2016 y?l?n?n yakla??k olarak ilk �eyre?i kapsam?nda ki sat?? rakamlar?n?n d�nya genelinde en �ok sat??a �?kan ilk be? telefonun Samsung�un �retiminden �?kt??? g�r�l�yor. Bu ba?lamda fiyat? bir nebze olsa d�?en fakat performans?nda art?? g�steren telefon Galaxy Note 5, Y�zde baz?nda %8.45�lik de?erinde ki bir oran ile birincili?e otururken

s?ras?yla Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge + ve Galaxy S7 telefonlar? e?lik ediyor. Galaxy S7 Edge versiyonun fiyat?n?n y�ksek olmas? sonucunda sat?n alacak kullan?c?lar? Note 5 ve Galaxy S7 versiyonlar?na y�neltmi? durumda.

Samsung d???nda �in s?n?rlar? i�erisinde olduk�a b�y�k i?lere imza atmay? ba?aran Xiaomi firmas?n?n geli?tirdi?i Redmi Note 3 ve Redmi Note 2 modellerini de listede kendisine yer bulmay? ba?ar?rken bir di?er �in k�kenli firma olan Meizu�nun MX5 modeli de boy g�steriyor. LG taraf?nda g�z att???m?z da G4, V10 ve G5 modellerinin �?kmas?na ra?men G3 versiyonun hala sat?ld???n? g�rebiliyoruz.

02095608-content[1]

?kinci g�rsele g�z att???m?z da ise AnTuTu taraf?ndan haz?rlanan skorlar?na g�re en y�ksek performansl? Qualcomm b�nyesinden �?kan Snapdragon 820�nin oldu?u g�r�l�yor. Hemen arkas?nda ise Apple�?n hummal? Tadalafil ulotka Efekty ?ekilde geli?tirdi?i A9 �ip seti bulunurken Samsung�un Exynos 8890 �ip setinin arkadan geldi?ini g�rebiliyoruz.

02095648-content[1]

GPU taraf?nda ise birinci s?rada Qualcomm Snapdragon 820�nin �zerinde ta??d??? Adreno 530 ile ciddi bir ?ekilde aradaki fark? a�t??? g�r�l�yor. Apple�?n kulland??? PowerVR GT7600 ve Samsung�un kullanm?? oldu?u Mali-T880 MP12 �r�n� bulunuyor. Genel olarak durumu �zetleyecek olursak Snapdragon 820�nin ciddi bir ?ekilde �st�nl�?e sahip oldu?u piyasa da ba?ar?s?n? korudu?unu s�yleyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir