Araç Takip Sistemleri GPS Konum Tabanlı Çalışıyor

Bir�ok uydudan al?nan veriler kullan?larak ara� i�ine tak?lan GPS konum tabanl? �al??an cihazlar ile ara� takip yap?labilmektedir. Bu sistem bir�ok ?irket taraf?ndan kullan?lmakta ve olumlu sonu�lar? ile bir�ok kazan?m? da beraberinde getirmektedir. Bu sistemler san?ld???n?n aksine uygun fiyatlarda olup firmam?z g�vencesi ile ara�lar?n?za tak?lmaktad?r.

Uydu verileri ara� i�indeki cihazlar?n i�inde bulunan gps sim kart ile koordinat bilgilerinin sunuculara aktar?lmas? prensibine dayanarak �al??an bir sistemdir. Peki, t�m ara�lara uyumlu olan aromilara� takip sisteminiye gereklidir? Bu sistemin tercih edilmesini gerektiren sebepler �oktur. ??letme sahipleri ara�lar?na takt?rd?klar? bu sistem sayesinde 7/24 ara� kontrol� yaparak organizasyonun sa?l?kl? i?lemesini sa?lar ayr?ca zaman? etkili kullanmak ad?na katk?da bulunur. Filonuzdaki t�m ara�lar?n mesai d??? kullan?m? g�nl�k ve ayl?k kay?tlar ?eklinde raporlanabilir. Buda ara�lar?n bak?m maliyetleri de �nemli �l��de azalt?lmaktad?r. A??r? h?z?n �nlenmesi, g�zerg�h d???na �?k?lmas?, �al??ma s�resinin kontrol� sayesinde b�y�k oranda yak?t tasarrufu sa?lanmaktad?r. ?stanbul�un trafi?inde sahadaki �al??an personeli uygun yollara y�nlendirerek gidilecek noktaya k?sa zamanda ula?malar? sa?lan?r.

Firma olarak ara�lar?n?z?n g�venli?i bizim i�in �ok �nemlidir. Bu nedenle ara� takip sisteminin sunmu? oldu?u di?er bir avantajdan bahsetmemek olmaz. Ara� h?rs?zl???na kar?? bir �nlem olarak uydudan arac?n motoruna tutma uygulanmakta ve maddi kay?plar?n �n�ne ge�ilebilmektedir. Uygun fiyatlarla aromilara� takip cihaz? ve sistemleri i�in firmam?za m�racaat Tadalafil 5mg for sale edebilirsiniz.

Kaynak :http://www.aromil.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir