Bir Bilim Adamının Romani (Mustafa İnan) – Oğuz Atay

mustafa-inan-bir-bilim-adam?nin-romani

On alt? g�n�n ard?ndan isimli yaz?mda fiyat? y�z�nden almay? erteledi?imi s�yledi?im ve bo? bir zaman?ma denk getirerek yava?�a ve sindirerek okumay? d�?�nd�?�m O?uz Atay�a ait Bir Bilim Adam?n?n Roman? isimli Mustafa ?nan biyografisini bir arkada??m?n m�lakatlarda i?ine yarar mutlaka zaman kaybetmeden oku �a?r?s? sebebiyle planlad???mdan daha erken ve �ok daha k?sa bir s�re i�inde okumu? bulunuyorum arkada?lar.

Arkada?lar?mdan ve di?er okurlardan duydu?um yorumlara g�re olduk�a g�zel oldu?u �nceden bildi?im kitap itiraf etmeliyim ki h?zl?ca ve hatta belkide

hakk?n? veremeden okumu? olmama ra?men beklentilerimin olduk�a �st�nde �?kt?. Mustafa ?nan�?n hayat?n? yazmak i�in u?ra?an bir profes�r�n a?z?ndan anlat?lan hikaye ?eklinde yaz?lan kitap bir �ok klasikte yada bestseller kitapta bulamayaca??n?z kadar s�r�kleyici. ?yi bir okuyucunun ba?tan sonra bir �?rp?da okuyabilece?ini d�?�n�yorum ki kitap okuma al??kanl??? �ok eskilere dayanmayan ben bile kitab? Konya�ya olan tren yolculuklar?m s?ras?nda bitirdim.

Dede korkut kitab? i�in Fuat K�pr�l��n�n olduk�a g�zel bir s�z vard?r;�B�t�n T�rk edebiyat?n? terazinin bir g�z�ne, dede Korkutu �b�r g�zen koysan?z, yine Dede Korkut a??r basar.� Bir Bilim Adam?n?n Roman?n? bitirdi?imde akl?ma gelen ilk s�z buydu. Hemen uyarlad?m kendimce s�z�; �B�t�n ki?isel geli?im kitaplar?n? terazinin bir g�z�ne, Bir Bilim Adam?n?n Roman?�n? �b�r g�ze koysan?z Bir Bilim Adam?n?n Roman? a??r basar.� Hem okuma al??kanl???m yeni say?l?r deyip hemde b�yle b�y�k bir s�z yazd???m i�in k?zmay?n bana arkada?lar. Belki eskilerden bir okuyucu de?ilim ama bu kitap bana g�re bulabilece?iniz hi� bir ki?isel geli?im kitab?yla k?yaslanamayaca?? gibi yaz?lm?? biyografiler i�inde de olduk�a iyi bir yerde. Bir kere kimseye bo? vaatlerde bulunuyor yada bo? umutlar verip insan?n kendini kand?rmas?na neden olmuyor. Amac? ki?isel geli?im olmasa da kitap dikkatli g�zler i�in yada benim gibi kendine hayatta hen�z bir yol belirleyemeyenler i�in olduk�a faydal?. Kitab? okuduktan sonra cevab?n? veremedi?im versemde yeterince d�r�st yada net olamad???m bir �ok sorumu yan?tlam?? oldum. Ve belkide kitaptan etkilendi?im i�in y�ksek lisans ba?vuru i?ini daha ciddiye al?p kendim i�in ger�ek bir hedef olarak belirledim. Nihayetinde belki on y?ld?r y�rekten istedi?im ama meslek liselerinin katsay? z?kk?mlar? sebebiyle zaman?nda yerle?emedi?im m�hendislik b�l�m�nde y�ksek lisans kazand?m. D�zce �niversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar M�hendisli?i. Bir �?retmenlik mezunu i�in hi�te fena de?il :)

Velhas?l kelam arkada?lar bu kitab? zaman kaybetmeden okuman?z? �neriyorum. Ve inan?yorum ki kitab? bitirdikten sonra iyi ki okumu?um diyeceksiniz. Bu arada bu kitab? bitirdikten sonra Sebahattin Ali�ye ait K�rk Mantolu Madonna�y?da bitirdim. Onunla ilgili yaz?m?da 1-2 g�n i�inde yazm?? olurum. Kendinize iyi bak?n g�r�?mek dile?iyle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir