Buca Arçelik Servisi

�lkemizde beyaz e?ya kullan?m? yayg?n oldu?u gibi, her evde bir tane veya iki tane de?il neredeyse t�m beyaz e?yalar bulunmaktad?r. Beyaz e?yalar?n kullan?m? evlerde gerekli oldu?u gibi, insan g�c�ne de ihtiyac?n azalmas?n? sa?lamaktad?r. Buca Ar�elik Servisi �ama??r makinesi evin t�m kirli �ama??rlar?n? y?kamaya yard?mc?, bula??k makinesi t�m mutfakta olu?an bula??klar?n y?kanmas?na yard?mc?, mikrodalga f?r?n yemek ?s?tmaya yard?mc?, kombiler k?? aylar?n?n vazge�ilmez beyaz e?yalar?ndan evin ?s?nmas?n? sa?lamaya yard?mc? ve evin t�m musluklar?na s?cak su sa?lamaya yard?mc?, derin dondurucu t�m k?? aylar?nda t�ketmek istedi?imiz g?dalar? yaz aylar?ndan k?? aylar?na kadar taze olarak saklamaya yard?mc?,� buzdolab? g�nl�k olarak sat?n alm?? oldu?umuz t�m g?dalar?n taze ve so?uk bir ?ekilde kalarak korunmas?na yard?mc?, f?r?nl? ocak mutfaklarda yemek pi?irmeye yard?mc?, aspirat�r t�m mutfa??n havas?n? de?i?tirerek mutfakta yemek kokusu kalmamas? i�in destek�i, �ama??r kurutma makinesi �ama??r makinesinde y?kanan �ama??rlar? kurutarak t�m evin �ama??rlar?n? kurutmaya yard?mc?, klima evin so?umas?n? sa?layan ve yaz aylar?n?n vazge�ilmez beyaz e?yalar?ndan olarak bizlere serin bir hava vermeye yard?mc? olarak �al??maktad?rlar.

Karaba?lar Ar�elik Servisi

Beyaz e?yalar genel olarak uzun s�re kullan?ma uygun sa?lam olarak �retilmi? olan cihazlard?r. Fakat aral?kl? s�re�lerde beyaz e?yalar?n da bozuldu?u yani ar?za �?kartt??? g�r�lebilir. Beyaz e?yalar?n ar?zalar? kesinlikle ar?za gidermeden anlamayan yani bu hususta uzman olmayan ki?iler taraf?ndan kar??t?r?lmamal?d?r. Karaba?lar Ar�elik Servisi olarak �ama??r makinesi, bula??k makinesi, mikrodalga f?r?n, kombi, derin dondurucu, buzdolab?, f?r?nl? ocak, aspirat�r, �ama??r kurutma makinesi, klima ve f?r?n ar?zalar?nda sizlere destek oluyor ve t�m beyaz e?yalar?n?z?n tamir i?lemlerini �stleniyoruz. Beyaz e?yalar?n?zda ar?za oldu?unda 0232 271 71 14 numaral? telefondan bizlere ula?abilirsiniz. Beyaz e?yalarda daha

ar?za g�r�lmeden aral?kl? s�re�lerde beyaz e?yalara yapt?r?lan bak?mlarda daha sonradan beyaz e?yalar �zerinde olu?mas? muhtemel ar?zalar?n da giderilme i?lemleri taraf?m?zca yap?lmaktad?r. Bu nedenden dolay? t�m beyaz e?yalar?n?z?n bak?m s�relerinde bak?m yapt?rman?z ar?zalar?n engellenmesi i�in uygundur. Beyaz e?ya tamiri ile birlikte yapm?? oldu?umuz bak?mlarda ve t�m tamir i?lemlerinde m�?terilerimize bir y?l ge�erli olmak �zere garanti uygulamas? sunuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir