Eskipazar, Karabük

Karadeniz’in en eski yerle?im yerlerinden, turistik il�eleri ve yerle?keleri ile �nl� Karab�k’�n en bilindik il�elerinden bir tanesi olan ve i�erisindeki antik yap?lar? ile takdire ?ayan bir il�e olarak, korunmay? ba?arabilen Eskipazar; olduk�a tatl? Haberler insanlar? ile, olduk�a tatl? bir yer olarak biliniyor. Yolunuzun Karab�k’e d�?t�?� bir g�n, Eskipazar’a u?ray?p bir bardak �ay i�meyi ihmal etmeyin. Hem havas?, hem suyunun olduk�a g�zel oldu?u kabul edilen Eskipazar kendi i�inde ge�i? g�steren ve d�nem d�nem de?i?en iklime sahip olmakla beraber, arada kalm?? say?labilir. K�y ve yaylalar?n?n bolca bulundu?u ve �zellikle yayla havas?n?n t�m karadeniz ihti?am?n? i�ine alarak eski?i bir il�e olarak Eskipazar, sadece havas? i�in dahi g�r�lmesi gereken bir il�e.

Genel K�lt�r
Eskipazar insanlar?, genellikle ge�imlerini mevsimlik olarak de?il de tamam? ile tar?m ve hayvanc?l?ktan sa?lamaktad?rlar. �zellikle k�y halk?n?n gen�lerinin beyin g��� yapt???, i?sizli?in bol bol ya?anabildi?i Eskipazar’da, b�y�k ?ehirlere g���n yayg?n oldu?u bilinmektedir. Kamagra 100 mg Geleneklerin devam ettirilmeye �al??t??? il�ede, hala d�?�n ve merasimlerde toplan?lan k�y odalar? bulunmakta ve gerekti?inde bunlar tekrar a�?labilmektedir.

Gezilecek Yerler
Yolunuz Karab�k Eskipazar’a d�?t�yse, hi� korkman?za gerek yok. Gerek k�yl�lerin, gerek yerel insanlar?n sizi s?cakl?kla kar??layaca??n? bilmeniz gerekiyor. Bunun yan?nda, gezilecek yerler olarak en ba?ta Hadrianapolis Antik Kenti yer alabilir. Bu kent, antik �a??n en bilindik ve kal?nt? kentlerinden bir tanesidir ve tarihin t�m ihti?am?n? i�inde bar?nd?rd??? s�ylenir. Eskipazar’a yolunuz d�?t�yse muhakkak gidip g�rmeniz gereken Toplist bir di?er yer ise, tarihi k�y odalar?. Gelene?i ya?atan halk, k�y odalar?n? hala korumakta.

Neler Yenir
Karab�k’�n her t�rl� geleneksel yeme?ini Eskipazar il�esinde bulabilmeniz m�mk�nd�r. En be?enilen yemek olan ek?ili kelle, bunlara �rnek olabilir ve tad?labilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir