Güneş Paneli Kullanmanın Avantajları

G�ne? enerjisi sistemleri�g�ne? paneli�ve jel ak�leri birbirine solar kablolarla ba?layan bir sistemdir. Sistem -40+40 derece s?cakl?klara kadar dayan?kl? bir sistemdir. G�n�m�zde g�ne?lenme s�resi �ok k?sa olan �lkelerde g�ne? enerjisi sistemini kurarak bu bedava ve ekolojik elektrik �retim sistemini kullanmakta iken g�ne?i ile zengin olan �lkemizde bu sistemden �ok az kullan?lmas? d�?�nd�r�c��

Bedava ve ekolojik olan g�ne? enerjisi sistemlerinin yayg?nla?t?r?lmas? i�in yap?lan �al??malar ve devlet taraf?ndan verilen destekler sayesinde kullan?m? g�nden g�ne artmaktad?r. K?sa bir s�re sonra t�m T�rkiye�nin elektrik ihtiyac?n?n yenilebilir sistemler ile kar??lanaca??n? d�?�n�yorum. ��nk� T�rkiye g�ne? ????? y�n�nden olduk�a zengin bir �lkedir.

G�ne? Panellerinin Kullan?m Alanlar?

G�ne? panelleri elektrik �retmek i�in, solar ayd?nlatmalarda, tar?msal sulama sistemlerinde, ara�larda, tekerlekli sandalyeler de kullan?lmaktad?r.

G�ne?in elektrik �retimi i�in s?n?rs?z ve ekolojik bir enerji olmas? nedeniyle verimli kullan?ld??? takdirde t�m T�rkiye�nin enerjisini �retebilecek kadar iyi bir enerjidir. B�y�k bir fabrikan?n elektrik ihtiyac?n? kar??layabilecek kadar verimli bir sistemdir. �Park ve bah�elerin ayd?nlatmalar?nda, otob�s duraklar?n?n ayd?nlatmalar?nda, billboardlarda, sokak lambalar?nda genellikle�g�ne? paneli�kullan??maktad?r. Solar ayd?nlatmalarda g�n ?????nda ak�lerde depolanan elektrik enerjisini g�ne?in batmas? ile otomatik olarak devreye girerek ayd?nlanmay? sa?lar. G�n�n ayd?nlanmas? ile de tekrar depolama i?ine ba?lar. G�ne?ten somurulan enerji ak�lerde depolan?r, kullan?m an?nda kinetik enerjiye �evrilir. Enerji ak�lerde birikti?i i�in g�ne? olmad??? zamanlarda enerji depodan kullan?ld??? i�in elektrik ihtiyac?n?zda aksakl?klar olmaz.

G�ne? Panellerinde Kullan?lan Sistemler

G�ne? enerjisi sistemleri�g�ne? paneli, ��jel ak�ler ve solar kablolar?n birle?mesi ile �al??an bir sistemdir. G�ne? panelleri g�ne? ?????n? kanallar?ndan i�eri somurarak panellerin i�ine �eker oradan da solar kablolarla haberle?me sa?lanarak somurulan enerji daha sonra kullan?lmak �zere jel ak�lerde depolan?r. ?stenildi?i zaman kinetik enerji olarak kullan?l?r.

Kullan?lan sistemler kaliteli ve dayan?kl? malzemelerden yap?lmal?d?r. Bu sistemin zarar g�rmemesi i�in kullan?lan malzemelerin kontrollerinin yap?lm?? uzun �m�rl� malzemeler olmas?na dikkat etmeliyiz. Bu Sildenafil medana sprzedam Efekty sebeple g�venirli?ini kan?tlam?? firmalardan�g�ne? paneli�yapt?rd???n?z zaman sistem zarar g�rmez ve y�ksek s?cakl?k ve so?u?a maruz kalaca?? i�in donma alev alma gibi durumlarda sistem zarar g�r�r ve problem ��z�l�nceye kadar elektri?i kullanamazs?n?z. Fabrika gibi b�y�k kurulu?larda ki elektrik aksakl??? maddi zarara neden olacakt?r. Bu sebeple mutlaka dayan?kl?l???n?n testlerle �l��lm�? ve kontrolleri yap?lm?? malzemeler kullanmak daha ak?ll?cad?r.

T�m d�nya insanlar? k�resel ?s?nma problemine neden olan enerjiler yerine yenilebilir enerjilerin kullan?lmas? i�in �aba sarf etmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir