Kutlama Ve Törenler İçin Çelenk Çiçek Siparişi

cicek-710�elenk �i�ekler genellikle kutlamalara veya cenaze t�renlerine g�nderilen, �ember bir halkaya �i�eklerin dizilerek haz?rland??? bir �i�ek sunum tekni?idir. B�t�n �i�ek�iler bunu yapmaktad?r. Sizin yapman?z gereken, sadece

bir �elenk sipari?i vermek istedi?inizde, size gerekli olan g�nden birka� g�n �nceden �i�ek�iye haber vermek ve ona g�re size bir �elenk �i�ek haz?rl?yorlar. �i�ek�i i�in biraz zahmetli bir i? olmaktad?r.

B�t�n �i�ek�ilerden, hatta internet �zerinden bile art?k �elenk �i�ekler alabilirsiniz. ?nternetten almak i�in, arama motorlar?na �i�ek�i yaz?yorsunuz ve kar??n?za gelen herhangi bir �i�ek�inin web sayfas?na girerek ileti?im bilgilerini buluyorsunuz ve oradan �elenk �i�ek i�in sipari?inizi veriyorsunuz. Her ?ey bu kadar basit. �elenk �i�ek sipari?i vermek zor de?il, zor olan k?s?m, �i�ek�inin �elengi yeti?tirmesidir, ��nk� bir�ok m�?terilerin �zel istedikleri oldu?u i�in, �i�ek�iye bile bir �elenk haz?rlamak zor gelebiliyor ve zaman alabiliyor.

E?er d??ar?daki bir �i�ek�iye �elenk sipari?i verecekseniz, �i�ek�i ile beraber sizde �i�ekleri se�ebilir veya �i�ek�iye ni�in �elengi yapt?rmak istedi?inizi bildirirseniz, ona g�re size birka� tane �i�ek sunacakt?r ve ona g�re sizde karar?n?z? vererek �elengi yapt?rabilirsiniz. Art?k istedi?iniz yerden �elenk �i�ek sipari?i verebilirsiniz. ?sterseniz d??ar?da �i�ek�i d�kkanlar?ndan, isterseniz de internet �zerinden. ?sterseniz �elengin i�erisinde bulunmas?n? istedi?iniz �i�ekleri sizde se�ebilirsiniz. Kime veya ne ama�l? yapt?r?yorsan?z, ona g�re �i�ekleri se�ip �i�ek�iden �elengin i�erisine koymas?n? isteyebilirsiniz.

Sizde herhangi bir kutlama, bir t�ren i�in veya en k�t� ?artlarda bir cenaze t�reni i�in bir �elenk �i�ek sipari?i vermek isterseniz, tek yapman?z gereken internetin arama motorundan �i�ek d�kkanlar?n? ara?t?rmak, buldu?unuz �i�ek�inin telefonundan onlar? aramak ve bir �elenk sipari?i vermek istedi?inizi bildirmek. �i�ek�i sizden ne zamana kadar �elengi istedi?inizi ve ni�in yapt?rd???n?z soracakt?r. Ona g�re �i�ek�i de �elengi yap?p verdi?iniz adrese g�nderecektir. Siz de http://www.cicekmarket.com sitesinden online �elenk g�nderebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir