Montblanc’dan Yeni Nesil Akıllı Kalem Seti!

mont-blackBerlin s?n?rlar? i�erisinde d�zenlenene Avrupa�n?n en b�y�k teknoloji fuar? IFA 2016�dan yeni teknoloji geli?tirmeleri kar??m?za �?kmaya devam ediyor. Fuar s�recinde Montblanc�firmas? ak?ll? kalem setini kullan?c?lar?yla bulu?turdu. Ak?ll? cihazlar kapsam?nda farkl?l?k kazanmaya devam ediyor.�Almanya k�kenli l�ks, kalem, saat, m�cevher ve deri e?ya �reticisi olan Montblanc, Kullan?c?lar?n el hareketlerini ile yazm?? odluklar? her t�rl� metin veya tasar?m gibi ki?isel projeleri uygulamalar? ile ak?ll? cihazlar?na aktarmas?n? sa?layan yeni ak?ll? kaleminin tan?t?m?n? ger�ekle?tirdi. Tasar?m s�recinde �zel ?talyan derisin ile geli?tirilen set i�in belirlenen fiyat 725 Dolar de?erinde.

Ak?ll? defter veya kalem, Projeleriniz elektronik ortama aktarmak i�in cihazlar?n anlayaca??n? tarzda bir elektronik frekanslar olu?turuyor. Yakla??k olarak 100 sayfaya kadar t�m bilgileri haf?zas?nda saklayabilen ak?ll? kalem seti sekiz saatlik bir ?arj?n sonucunda tamamen hizmet vermek i�in haz?r hale geliyor. Cihaz?n tam olarak �al??t?r?lmas? i�in Montblanc Hub uygulamas?n?n kullan?c?lar?n cihazlar?nda y�kl� olarak bulunmas? gerekiyor.

Bu uygulama ile birlikte ak?ll? set toplamda 12 farkl? dil i�in kullan?ma �?k?yor. 725 Dolarl?k fiyat a??rl?kl? olarak ba?lang?� paketini kullan?c?lar?na sa?l?yor. E?er �� farkl? m�rekkep se�ene?i ve USB ile ?arj imk�n?n? tercih eden kullan?c?lar?n verece?i fiyat 1,085 Dolar de?erinde. Geli?tirilen �r�n ilk pilot �lke olarak ?ngiltere�de sat??a Buy Levitra 20mg �?kacak. Bu �lkede �?kacak cihazlar?n Kas?m ay?na kadar di?er �lkelere g�re farkl? pazarlarda s�r�m�ne devam edecek.

Bu tarz geli?tirilen kalemlerin olduk�a ba?ar?l? olaca??n? inan?yorum T�rkiye s?n?rlar? i�erisinde �ok fazla kullan?lmasa bile �zellikle hakim ve gerekli ki?ilerin yazm?? olduklar? dilek�eler tek bir hamle ile dijital ortama aktar?larak anl?k olarak i�eri?in g�vence alt?na al?nmas? sa?lan?yor. T�rkiye�ye ne zaman gelece?i ise hen�z belli de?il konu hakk?nda d�?�ncelerinizi bizimle yorum olarak yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir