Windows 8 hızlandırma yöntemleri

Microsoft�un piyasaya s�rd�?� son i?letim sistemi olan Windows 8?i kullan?yor ve h?z?ndan memnun de?ilseniz a?a??daki bir ka� basit ad?m ile bilgisayar?n?z?n h?z?n? art?rabilir ve �Windows 8 deneyiminizi en iyi hale getirebilirsiniz.

windows-8-hizlandirma

Windows 8, temel olarak Windows 7 den daha h?zl? bir i?letim sistemi olarak piyasaya s�r�ld� ancak her i?letim sistemi gibi zamanla dosya sistemindeki bozulmalar ve kay?t defterinin ?i?mesi ile olmas? gereken performans? g�steremeyebiliyor. Bu yaz?m?zda anlataca??m?z bir ka� basit ayarlama ile sistemimini oldu?undan �ok daha h?zl? bir ?ekilde kullanabilece?iz.

G�ncellemeler

Bilgisayar?m?z?n g�ncellemesinde en fazla �nem arz eden ayg?t?m?z ekran kartlar?m?zd?r. Ekran kartlar?m?z ne kadar g�ne olursa o kadar performans?m?z artacak demektir. Nvidia veya AMD grafik kart?m?z? g�ncellemek bizlere �nemli �l��de h?z art??? sa?layacakt?r. Ekran kart? s�r�c�m�z uzun s�re g�ncellenmedi?inde kurulu programlar?m?z? �al??t?rmada s?k?nt?lar ya?ayabilir. Ekran kart? g�ncellemeleri farkl? uygulamalar? daha h?zl? �al??t?rmak i�in yap?lan g�ncellemelerdir.

H?zl? ba?latma �zelli?ini Aktif Edin

G�� se�enekleri > Uyan?rken parola gerektir sayfas?n? se�tikten sonra alt tarafta yer alan �H?zl? ba?latma� se�ene?inin aktifle?tirin. Varsay?lan olarak aktif olmas? gereken buton bir program taraf?ndan yada yanl??l?kla sizin taraf?n?zdan kapat?lm?? olabilir. Bu se�enek ile bilgisayar?n?z?n a�?lmas? s?ras?nda y�klenen dosyalar?n daha h?zl? olarak y�klenmesini sa?lan?r ve bilgisayar?n?z?n h?zl? a�?lmas?na imkan sa?lan?r.

VLC Oynat?c? Kullan?n

Video Codec y�klemeleri bizlere hem zaman hemde performans a�?s?ndan olumsuz yans?yan bir i?lemdir. Bu i?lem s?ras?nda zaman?n yan?s?ra y�klenen binlerce dosya ile kay?t defterimiz ve HDD�miz ?i?mekte performansta d�?�?ler ya?anmaktad?r. Bundan dolay? Windows Media Player yada di?er oynat?c?lar?m?z?n yerine VLC Media Player�? kullanman?z? �neriyoruz. Bu �cretsiz program rakiplerine k?yasla �ok daha fazla Video�yu sorunsuz bir ?ekilde oynatmas?n?n yan?nda sistemi en az kasmas? ilede �ne �?k?yor. �Program bu y�nleriyle video oynat?c?lar aras?nda en iyi �cretsiz Video oynatma yaz?l?m?d?r.

Ba?lang?� �?elerini D�zenleyin

Bilgisayar?n a�?l??taki h?z?n? etkileyen en �nemli unsurlardan biriside a�?l??ta y�klenen programlard?r. Sizde bilgisayar?n?z?n daha h?zl? �al??mas?n? istiyorsan?z ba?lang?� s?ras?nda y�klenecek programlar?n listesini d�zenleyerek gereksiz y�klemeleri engelleyebilir ve a�?l?? i?lemini h?zland?rabilirsiniz. Eski s�r�m windowslarda �al??t?r ekran?na �msconfig� yazarak ula?t???m?z ba?lang?� �?elerine Windows 8�de G�rev Y�neticisi i�erisindeki Ba?lang?� sekmesinden ula?abiliyoruz. Bu ekranda sisteminizle birlikte otomatik olarak ba?layan programlar?n listesi yer almaktad?r. Listeden istedi?imiz program? kald?rarak sistem a�?l???n?n h?zlanmas?n? sa?layabiliriz.

CCleaner Yaz?l?m?n? Kullan?n?z

S�rekli olarak kay?t defterinin ?i?mesi sorununu Windows 8�de �al??an bu program sayesinde ��zebiliyoruz arkada?lar. Bu k���k boyutlu program sisteminizdeki gereksiz Kay?t Defteri Girdileri ve gereksiz Dosyalar? kald?rarak sisteminizin h?zl? �al??mas?na imkan sa?l?yor. Bu program VLC gibi �cretsiz bir programd?r. Denemeniz tavsiye edilir.

Windows�u Daha H?zl? Kapatma

Windows 8?ide di?er i?letim sistemleri gibi en h?zl? masa�st�nde yapaca??m?z ALT+F4 tu? kombinasyonuyla kapat?r?z. Masa�st�nde iken ALT+F4?e bast?ktan sonra kar??m?za gelecek olan kapatma ekran?nda Enter tu?una basarak bilgisayar?n genel performans?nda olmasa bile kullan?mda epece bir h?z art??? sa?lam?? oluruz.

H?zl? �Bir Taray?c? Se�iniz

?yi bir taray?c? se�imi yapmak internette gezinirken h?zl? ve g�venli bir gezinti yapman?za olanak sa?lar. Internet Explorer 10 eski s�r�mlerine nazaran �ok iyi bir web taray?c?s? olmas?na ra?men eklentiler ve h?z? dolay?s?yla Chrome ve Firefox gibi altarnatif taray?c?lar size daha keyifli bir gezinti ya?atacakt?r.

Gereksiz Uygulamalar?n? Kald?r?n

Windows 8 ile birlikte gelen online olarak y�klenen uygulamalar?m?z?n gereksiz olanlar?n? kald?rmak performans?m?zda i�in azda olsa olumlu y�nde bir art?? sa?lar. Zamanla biriken uygulamalar?m?z her an g�z �n�nde olmad?klar? i�in birikip devasa bir ��pl�?e d�n�?m�? olabilir.

Bunun i�in sa? tarafta a�?lan panelin en alt taraf?nda yer alan �Bilgisayar Ayarlar?n? De?i?tir� sekmesine t?klay?p ard?ndan Genel sayfas?na gidiyoruz. Sa? tarafta yer alan se�eneklerden �Uygulama boyutlar?n? g�r�nt�le� d�?mesini bulup t?kl?yoruz. Buradan y�kl� t�m uygulamalar?m?z? g�rebiliriz. Gereksiz g�rd�?�m�z t�m uygulamalar? silmemizde fayda var.

Gereksiz Programlar? Kald?r?n

Bilgisayar?m?z zaman?nda y�keldi?imiz ancak ?u anda i?imize yaramayan programlar y�z�ndende kas?lma problemi ya?ar. Harddiskimizde ne kadar �ok bo? alan olursa bilgisayar?m?z o kadar rahat Levitra 20mg �al???r. Bu fark HDD�deki bo?luk fazla oldu?unda belki g�zle g�r�lmeyecek kadar Malatya anal escort k���kt�r ancak HDD�miz doldu?unda inan?n bilgisayar?n?z 10 kata kadar yava?layaakt?r ve bu yava?lamay?hissetmemeniz m�mk�n de?il. Bu sorunu halletmek i�in Denetin Masas?ndan gereksiz ve kullanmad???n?z programlar? silmeliyiz. Gereksiz programlar?n kald?r?lmas?yla birlikte sisteminizdeki y�k hafifleyecek ve eskisinden daha h?zl? olarak �al??acakt?r.

Anti-Virus Se�imine Dikkat Ediniz

Anti-Virus programlar? di?er programlara nazaran sistemimizi en �ok kasan programlard?r. Bundan dolay? anti-vir�s program? se�imi performans?m?zda kritik bir rol oynamaktad?r. Bu se�imi do?ru yapabilmek i�in ihtiya�lar?m?z? ve bilgisayar?m?z?n �zelliklerini iyi bilmemiz gerekmektedir. Kuşadası genç escort Anti-vir�s program?n?n minimum sistem gereksinimlerinden daha fazla �zelli?e sahip olan bir �bilgisayar?m?z var ise bu kasma ve di?er sorunlar ile bo?u?mam?z? engelleyecektir. Ancak bilgisayar?m?z yeterinde iyi donan?mlara sahip de?ilse s�rekli olarak donma ve kas?lma problemi ya?ar ayr?ca sistem a�?l?? ve kapan??lar?nda �ok b�y�k yava?lamalara maruz kal?r?z.

Diskte Temizleme & Birle?tirme ??lemi

Disk temizleme ve disk birle?tirme i?lemleri yapmak kulland???m?z Kurtköy olgun escort bayan programlar ve Windows taraf?ndan olu?turulan log dosyalar? ve di?er gereksiz kay?tlar? silmeye ayr?ca dosyalar?n hdd �zerinde daha d�zenli olarak yerle?tirilip rahat �al??maya neden olacakt?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir